Wie zijn wij?

Stichting Schatkamer Sint Servaas

De stichting heeft ten doel:

A. Het instandhouden, beheren, ter plaatse bewaren, restaureren en verrijken van kunstschatten, in eigendom toebehorend aan de parochie van Sint Servaas en zich bevindende in de Schatkamer dan wel in de Basiliek, respectievelijk in aanhorigheden van de Basiliek;

B. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


Bestuur Stichting Schatkamer Sint Servaas

Voorzitter: J.J.H. Dautzenberg

Secretaris: drs. C. van Hilten

Penningmeester: M. Brans Brabant-Schiffer

Bestuursleden: dhr dr. A.M. Koldeweij, dhr R. Geys, dhr J. Bollen en dhr  P. Hofland 


Medewerkers

Drs. Pieternel Coenen-van Kerkhoff - conservator-beleidsmedewerker

E: pieternel.coenen@sintservaas.nl

Miriam Paloni, MA - junior conservator

E: miriam.paloni@sintservaas.nl