Wie zijn wij?

 

Stichting Schatkamer Sint Servaas

De stichting heeft ten doel:

A. Het instandhouden, beheren, ter plaatse bewaren, restaureren en verrijken van kunstschatten, in eigendom toebehorend aan de parochie van Sint Servaas en zich bevindende in de Schatkamer dan wel in de Basiliek, respectievelijk in aanhorigheden van de Basiliek;

B. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


Bestuur Stichting Schatkamer Sint Servaas

Voorzitter: mr.dr. T.J. van Rensch

Secretaris: C.A.G.M. Jaspers

Penningmeester: R.M.E.J. Bollen

 

Leden:

J.J.H. Dautzenberg

H.W.G.M. van Engelshoven 

Ir. R.L.M.A. Brouwers

Drs. R.A.M.J. Dückers

J.S.C.M. Bollen

M. Brans Brabant-Schiffer


Medewerkers

Drs. S. Aarts - conservator

Drs. P.J.H.M. Coenen- van Kerkhoff - conservator

Dhr. R. Römkens - pedel