Wie zijn wij?

Stichting Schatkamer Sint Servaas

De stichting heeft ten doel:

A. Het instandhouden, beheren, ter plaatse bewaren, restaureren en verrijken van kunstschatten, in eigendom toebehorend aan de parochie van Sint Servaas en zich bevindende in de Schatkamer dan wel in de Basiliek, respectievelijk in aanhorigheden van de Basiliek;

B. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


Bestuur Stichting Schatkamer Sint Servaas

Voorzitter: dhr J.J.H. Dautzenberg

Secretaris: dhr drs. C. van Hilten

Bestuursleden: dhr dr. A.M. Koldeweij, dhr R. Geys, dhr  P. Hofland en dhr J.P. Schreurs


Medewerkers

mevr. drs. Pieternel Coenen-van Kerkhoff - conservator

E: pieternel.coenen@sintservaas.nl

mevr. Miriam Paloni, MA - junior conservator

E: miriam.paloni@sintservaas.nl