Corona update

Als gevolg van het corona virus geldt een afwijkende opzet van Heilige missen en vieringen.

U bent weer welkom in onze Heilige Missen.
 

Het Corona virus is een wereldwijd probleem van formaat. Het domineert het leven en het nieuws. De kerken passen hun aanbod aan.

Dat geldt ook voor onze basiliek.

Het afwijkend schema treft u hieronder aan. Het geldt van 1 t/m 30 juni 2020


Heilige missen

De Missen vinden weer plaats, echter met maximaal 30 bezoekers, exclusief bedienaren / personeel. Reserveren is voor de zondagen verplicht. Ook voor 1 juni, Tweede Pinksterdag, is reserveren noodzakelijk.

Vanaf maandag 1 juni bent u weer hartelijk welkom in onze Heilige Missen.

Deze zijn op de volgende tijdstippen:

 • door de week om 09.00 uur in de Basiliek (zonder reservering)
 • op zondagen, inclusief Tweede Pinksterdag 1 juni, om 10.00 uur en om 12.00 uur in de Basiliek (met reservering)

Per Heilige Mis mogen maximaal 30 personen deelnemen. Om te voorkomen dat u aan de deur teleurgesteld moet worden, werken we op zondagen met een systeem van reserveringen. U gelieve te bellen met het parochiebureau op dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag tussen 10 en 12 uur. U reserveert dan voor de komende zondag voor de Heilige Mis van 10.00 uur of 12.00 uur. Reserveringen verwerken we uiteraard in volgorde van binnenkomst.

Het telefoonnummer is 043-3212082. Let op: voor de doordeweekse Mis hoeft u niet te reserveren.


Regels in de heilige Mis

Ieders veiligheid staat voorop. Daarom gelden strakke regels conform de richtlijnen van de Nederlandse Bisschoppen en het RIVM. We willen drukte vermijden. U gelieve de aanwijzingen van het Kerkbestuur en de Broederschap strikt op te volgen. Zij houden extra toezicht, opdat een maximale veiligheid wordt gegarandeerd in het belang van eenieder.

We geven hieronder de belangrijkste regels weer:

 • Per reservering kunnen er maximaal 2 personen komen
 • U betreedt de kerk via het Keizer Karelplein. Daar controleren we de toegang.
 • U loopt via de lange Gang naar de kerk
 • Onderweg staat een pomp met desinfectie middel. U gelieve hiermee uw handen te ontsmetten
 • Elke tweede kerkbank moet leeg blijven
 • Per kerkbank zitten er maximaal 2 personen, elk aan en kant (stickers op de banken)
 • Als u uit één  huishouden komt, mag u naast elkaar zitten
 • Als u een kruisteken maakt, mag u daarbij uw lichaam niet aanraken met uw hand
 • Er mag niet worden gezongen door het publiek.
 • De Cappella Sancti Servatii treedt voorlopig nog niet op
 • De Heilige Communie wordt conform de regels van de Nederlandse Bisschoppen pas verstrekt vanaf 14 juni. De priester loopt dan met gezichtsbescherming langs de banken. U wordt vanaf die datum verzocht om een tissue te pakken. Deze zullen vanaf 14 juni in de lange gang klaarstaan. Hierop zal de priester de hostie leggen zonder een tekst uit te spreken.
 • Tijdens de vredeswens mag u geen handen schudden
 • De collecte vindt niet op de reguliere wijze plaats. Bij de uitgangen van de kerk staan schalen waarop u wordt verzocht uw bijdrage te deponeren.
 • U verlaat de kerk via de Vrijthof of via de Majestas route. Om drukte te voorkomen gelieve u niet in de kerk of voor de ingang of uitgang in groepen bijeen te gaan staan
 • U gelieve steeds minstens 1,5 meter afstand te houden   

Uitzending live eens per maand via RTV Maastricht te volgen

Gedurende de afgelopen maanden keken velen naar onze Heilige Missen op RTV Maastricht. Deze zijn oorspronkelijk gepland tot en met 31 mei. Ook daarna willen we echter eenmaal per maand de heilige Mis blijven uitzenden via de TV (RTV Maastricht) . De data zijn nog niet bekend. Zodra we deze hebben, zullen we ze publiceren op deze pagina


Heilige Missen volgen via YouTube

Graag willen we met eenieder die niet naar de kerk kan komen, in contact blijven en de mogelijkheid geven om kracht, hoop en moed te putten uit ons mooi en vreugdevol geloof.

 Via dit kanaal blijven we vanuit verschillende parochies in Maastricht de volgende vieringen van maandag tot en met zaterdag live uitgezonden worden:

 • 9.00 uur. Heilige Mis.
 • 15.00 uur. Aanbidding met Rozenkrans voor een spoedige beëindiging van de epidemie.
 • 19.00 uur: Heilige Mis.

De Heilige Missen worden door Deken Dautzenberg en kapelaan García vanuit de Servaas Basiliek en de St. Anna-Lambertus parochie en door Pastoor Schols vanuit zijn parochies opgedragen.

Wilt u graag de H. Mis of andere uitzendingen volgen? Dan kunt u het You Tube kanaal volgen – (Abonneren is gratis) en de melding (beltje) aanzetten. 

De link is : https://www.youtube.com/channel/UCJFJo1aYkE_LFgY9t7Cj2xA


Openstelling van de Basiliek en de Schatkamer

Door de week is de dagkapel open om een kaars te branden en voor stil gebed.

Bezoekers dienen voldoende afstand te houden van elkaar, geheel conform de protocollen die zijn afgegeven in verband met het coronavirus. Het kerkbestuur rekent erop dat bezoekers zich aan deze protocollen zullen houden.

De Schatkamer is in juni geopend op maandag tot en met zaterdag van 13-17 uur.


Grameer

Het initiatief van de Paradijskerk in Rotterdam om wekelijks de klokken te luiden, is ook door ons overgenomen.  In juni gaan we daar mee door op alle woensdagen van 19.00-19.15 uur


Intenties voor bij de Noodkist

Sinds woensdag 18 maart is de Noodkist van Sint Servaas overgebracht naar het middenschip van de Basiliek. Er zal daar voor u en uw intenties worden gebeden door priesters. Wanneer iemand een intentie wil opgeven dan kan dat per mail. Deze intenties worden dan vertrouwelijk behandeld, uitgeprint en door de deken of andere priesters in een mand  bij de Noodkist gebracht en er zal voor gebeden worden. 

Opgave van intenties kan gebeuren via het mailadres; biddenbijdenoodkist@gmail.com 

of per post; Dekenij Sint Servaas, Keizer Karelplein 3 6211 TC Maastricht ovv Bidden bij de Noodkist

Mensen die een intentie formuleren wordt gevraagd dit kort en bondig te doen en het mailadres alleen voor dit doel te gebruiken.  Er worden lichtjes bij de intenties ontstoken.


Bidden bij de noodkist

Op zondagen in juni is er van 14.00 uur tot 16.00 uur de mogelijkheid om te bidden bij de noodkist die uitgestald staat op de trap van het priesterkoor van de Sint Servaasbasiliek. Bezoekers dienen hierbij alle protocollen na te leven die zijn afgegeven in het kader van het Coronavirus. Het kerkbestuur gaat ervan uit dat bezoekers deze protocollen naleven.


Biechten

We gaan door met het bieden van biechtgelegenheid voor hen die erom vragen. 


Nog enkele belangrijke opmerkingen:
 

De voorbereidingen op de sacramenten Heilige Communie en Vormsel liggen stil. We bezien of er digitaal méér mogelijk is. Samenkomen is niet mogelijk. De vieringen worden uitgesteld. We hechten aan een goede voorbereiding.

 • De geplande doopsels zijn allen voor onbepaalde tijd opgeschort.
 • Uitvaarten in de kerk zijn mogelijk maar dat wordt soberder dan gewoonlijk en telkens maatwerk. De aanwezigheid van een priester proberen we uiteraard te garanderen.

Tot slot

Het kerkbestuur realiseert zich dat de gevolgen van deze pandemie nog steeds groot zijn, ook voor onze Servaasgemeenschap. We zullen hier samen doorheen moeten en dat kan alleen als we ons houden aan de afspraken die er zijn gemaakt. De gezondheid van uw allen gaat ons zeer aan het hart. Het pastorale team en het kerkbestuur wensen u allen sterkte toe in deze moeilijke tijd. Zorg goed voor elkaar en laten we in gebed met elkaar verbonden blijven en samen bidden voor allen die te lijden hebben onder het virus.

Met vriendelijke groet,

Namens het kerkbestuur,

Deken John Dautzenberg                              


Gebed

Op zondag 15 maart om 15.00 uur heeft bisschop Smeets van Roermond samen met deken Dautzenberg en kapelaan Garcia gebeden bij de Noodkist, met dank aan L1 :


Gebed voor Geestelijke Communie:

Mijn Jezus,

ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent.

Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen.

Nu ik niet de communie daadwerkelijk  kan ontvangen, vraag ik van U de genade van de geestelijke communie.

Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.

Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden.

Amen

Gebed van de Nederlandse bisschoppen

De bisschoppen wijzen  op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

In gebed verenigd,  mede namens kapelaan Garcia en de leden van de kerkbesturen,

deken John Dautzenberg