Corona update

Het coronavirus is inmiddels een wereldwijd probleem van formaat geworden. Het domineert het leven en dagelijkse nieuws. De kerken beperken hun aanbod en toegankelijkheid. Dat geldt ook voor onze basiliek. Het afwijkend schema treft u hieronder aan. Het geldt tot en met 31 mei:

Algemeen: geen publiek in de Heilige Missen

Alle Heilige Missen vinden alleen plaats met de priesters. Publiek is niet toegelaten. Dit vloeit voort uit de regels van de overheid. De complete informatie van de bisschoppen kunt u vinden via onderstaande link:

https://www.rkkerk.nl/nederlandse-bisschoppen-alle-publieke-vieringen-afgelast-tot-en-met-pinksteren/#more-9454https://www.rkkerk.nl/nederlandse-bisschoppen-alle-publieke-vieringen-afgelast-tot-en-met-pinksteren/#more-9454

Doordeweekse Heilige Mis

De doordeweekse Heilige Mis om 9.00 uur vindt plaats zonder publiek, Daarna vindt de Aanbidding van het Allerheiligste plaats vanaf 9.45 uur. De Heilige Mis vindt plaats in de grote Kerk. U kunt deze Mis volgen via Facebook Sint Servaas Basiliek.

In het weekend:

Tijdens de reguliere tijden van de Heilige Mis in het weekend is er gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste in de dagkapel.

Tevens wordt de Heilige Mis om 10.00 uur (zonder publiek) vanuit de grote Kerk uitgezonden via Facebook Sint Servaas Basiliek. Zie evenwel ook het volgende punt s.v.p.:

TV uitzendingen via RTV Maastricht

De volgende Heilige Missen worden uitgezonden via RTV Maastricht:

Donderdag 9 april om 19.00 uur

Vrijdag 10 april om 15.00 uur (Goede Vrijdag)

Zaterdag 11 april om 21.00 uur (de Paaswake)

 

Openstelling van de Basiliek

Door de week is de dagkapel open om een kaars te branden en voor stil gebed. Bezoekers dienen voldoende afstand te houden van elkaar, geheel conform de protocollen die zijn afgegeven in verband met het coronavirus. Het kerkbestuur rekent erop dat bezoekers zich aan deze protocollen zullen houden.

Grameer

Op woensdagen van 19.00 tot 19.15 uur zullen de klokken van veel kerken luiden. Dit initiatief van de Paradijskerk in de binnenstad van Rotterdam, wordt ook door ons overgenomen. 

Intenties voor bij de Noodkist

Sinds woensdag 18 maart is de Noodkist van Sint Servaas overgebracht naar het middenschip van de Basiliek. Er zal daar voor u en uw intenties worden gebeden door priesters. Wanneer iemand een intentie wil opgeven dan kan dat per mail. Deze intenties worden dan vertrouwelijk behandeld, uitgeprint en door de deken of andere priesters in een mand  bij de Noodkist gebracht en er zal voor gebeden worden. 

Opgave van intenties kan gebeuren via het mailadres; biddenbijdenoodkist@gmail.com 

of per post;

Dekenij Sint Servaas, Keizer Karelplein 3 6211 TC Maastricht ovv Bidden bij de Noodkist

Mensen die een intentie formuleren wordt gevraagd dit kort en bondig te doen en het mailadres alleen voor dit doel te gebruiken.  Er worden lichtjes bij de intenties ontstoken.

Er wordt naar gestreefd om regelmatig een eucharistieviering via RTV Maastricht uit te zenden. Dit gebeurt dan in de nabijheid van de Noodkist.

Biechten

We gaan door met het bieden van biechtgelegenheid voor hen die erom vragen. 

Aanbidding bij de Noodkist

Op 12 april, Eerste Paasdag, is er van 14.00 tot 16.00 uur wederom de mogelijkheid voor aanbidding bij de Noodkist die uitgestald staat op de trap naar het priesterkoor van de Sint Servaasbasiliek. Bezoekers dienen hierbij alle protocollen na te leven die door de overheid gesteld zijn. Het kerkbestuur rekent erop dat iedereen zich hieraan zal houden.

Landelijke tv-mis op 1e Paasdag

Op 1e Paasdag, 12 april, zal de landelijke tv-mis worden uitgezonden van 11.00 tot 12.00 uur vanuit de Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk in Roermond. Hoofdcelebrant is Monseigneur Harrie Smeets, bisschop van Roermond. Op 1e Paasdag wordt er om reden van deze uitzending geen aparte tv-mis verzorgd vanuit de Servaasbasiliek.

Geen processies in de maand mei

De jaarlijkse bronprocessie op 10 mei, alsmede de stadsprocessie op zondag 17 mei zullen dit jaar helaas niet doorgaan. Ook het geplande concert van het ArkA Symfonie Orkest Maastricht op 1 mei in onze basiliek vervalt.

Nog enkele belangrijke opmerkingen:
De voorbereidingen op de sacramenten Heilige Communie en Vormsel liggen stil. We bezien of er digitaal méér mogelijk is. Samenkomen is niet mogelijk. Wellicht worden de vieringen uitgesteld. We hechten aan een goede voorbereiding. 

De geplande doopsels zijn allen voor onbepaalde tijd opgeschort.

Uitvaarten in de kerk zijn mogelijk maar dat wordt soberder dan gewoonlijk en telkens maatwerk. De aanwezigheid van een priester proberen we uiteraard te garanderen.

 

Tot slot

Het kerkbestuur realiseert zich dat de gevolgen van deze pandemie enorm zijn, ook voor onze Servaasgemeenschap. We zullen hier samen doorheen moeten en dat kan alleen als we ons houden aan de afspraken die er zijn gemaakt. De gezondheid van uw allen gaat ons zeer aan het hart en als dit allemaal voorbij is, komt er weer alle gelegenheid om elkaar weer te kunnen ontmoeten. Het pastorale team en het kerkbestuur wensen u allen sterkte toe in deze moeilijke tijd. Zorg goed voor elkaar en laten we in gebed met elkaar verbonden blijven.

Voor de komende tijd wensen wij allen veel sterkte. Laten we samen bidden voor allen die te lijden hebben onder het virus.

Met vriendelijke groet,

Namens het kerkbestuur,

Deken John Dautzenberg                                         


Gebed

Op zondag 15 maart om 15.00 uur heeft bisschop Smeets van Roermond samen met deken Dautzenberg en kapelaan Garcia gebeden bij de Noodkist, met dank aan L1 :


Gebed voor Geestelijke Communie:

Mijn Jezus,

ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent.

Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen.

Nu ik niet de communie daadwerkelijk  kan ontvangen, vraag ik van U de genade van de geestelijke communie.

Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.

Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden.

Amen

Gebed van de Nederlandse bisschoppen

De bisschoppen wijzen  op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt radio Mario iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

In gebed verenigd,  mede namens kapelaan Garcia en de leden van de kerkbesturen,

deken John Dautzenberg