Corona update

Met ingang van 25 februari 2022 vervallen alle maatregelen en beperkingen. 

 

 

 

 

 

Na 17 uur geen missen

De zondagsmis van 18 uur, de zaterdagsvespers van 17 uur, de donderdagavondmis en de Taizé-viering van woensdag beginnen voorlopig om 16 uur. 

Met ingang van zondag 2 januari begint de hoogmis weer om 10.00 uur en zonder reservering.

10 november 2021: aanscherpingen coronaregels 

Hieronder vindt u en detail alle informatie:

Bisschoppen voeren anderhalve-metermaatregel en mondkapjes opnieuw in

De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Zingen
Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen ook koren blijven zingen, maar koren wordt nadrukkelijk aangeraden om alleen te repeteren in grote ruimtes waar voldoende geventileerd kan worden. Ook voor het zingen tijdens de vieringen geldt dat er goed geventileerd moet kunnen worden en dat koorleden net als de andere aanwezigen onderling tenminste anderhalve meter afstand moeten houden. Verder gelden voor repetities die niet in een kerk plaatsvinden, de regels voor koorrepetities van de overheid. De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken.

Respectvolle omgang
De bisschoppen hebben eerder al iedereen opgeroepen om zich te laten vaccineren. Tegelijk willen zij aan alle gelovigen, gevaccineerd en niet-gevaccineerd, vragen om respectvol met elkaar om te blijven gaan. De bisschoppen beseffen dat zij opnieuw een beroep doen op de bereidwilligheid van alle betrokkenen in de parochies, waaronder vele vrijwilligers die helpen bij het implementeren van de voorzorgsmaatregelen. Zij zijn dankbaar voor deze inzet en hopen en bidden dat een gezamenlijke inspanning de beoogde effecten zal hebben ten behoeve van de gezondheid van alle mensen en met name de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.

Samenvattend:

De 1,5 meter afstandsregel is van toepassing. Op de kerkbanken ziet u gemarkeerd welke zitplaatsen benut mogen worden.

In de Servaasbasiliek wordt voldoende geventileerd

Reserveren en registreren is vooralsnog niet noodzakelijk

Coronapas is niet vereist: iedereen is welkom!

Meezingen tijdens de mis is weer toegestaan

 

Noodkist terug in de Basiliek 

Het Servatiusschrijn, sinds de middeleeuwen bekend als de 'Noodkist',  is verplaatst van de schatkamer naar het linker transept in de Basiliek. Er is gedurende de openingstijden van de schatkamer gelegenheid om een kaarsje op te steken en te bidden om troost in deze moeilijke tijden.

Biechten

We gaan door met het bieden van biechtgelegenheid voor hen die erom vragen. 

Tot slot

Het kerkbestuur realiseert zich dat de gevolgen van deze pandemie nog steeds groot zijn, ook voor onze Servaasgemeenschap. We zullen hier samen doorheen moeten en dat kan alleen als we ons houden aan de afspraken die er zijn gemaakt. De gezondheid van uw allen gaat ons zeer aan het hart. Het pastorale team en het kerkbestuur wensen u allen sterkte toe in deze moeilijke tijd. Zorg goed voor elkaar en laten we in gebed met elkaar verbonden blijven en samen bidden voor allen die te lijden hebben onder het virus.

Met vriendelijke groet,

Namens het kerkbestuur,

Deken John Dautzenberg                              


Gebed

Op zondag 15 maart om 15.00 uur heeft bisschop Smeets van Roermond samen met deken Dautzenberg en kapelaan Garcia gebeden bij de Noodkist, met dank aan L1 :


Gebed voor Geestelijke Communie:

Mijn Jezus,

ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent.

Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen.

Nu ik niet de communie daadwerkelijk  kan ontvangen, vraag ik van U de genade van de geestelijke communie.

Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.

Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden.

Amen

Gebed van de Nederlandse bisschoppen

De bisschoppen wijzen  op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

In gebed verenigd,  mede namens kapelaan Garcia en de leden van de kerkbesturen,

deken John Dautzenberg