Kerkbijdragen

Aan de parochianen van de Sint Servaas Parochie in Maastricht en andere begunstigers

Givt app.PNG

Voor niets gaat de zon op. Dat geldt ook voor de kerk en dat geldt ook voor onze parochie. Alles wat in en om de kerk gebeurt moet worden betaald.

In Duitsland worden parochies gefinancierd door de Kirchensteuer. In België betaalt de overheid de kosten van onderhoud van het gebouw en de loonkosten van de priesters. In Nederland moet iedere parochie zelf alle onkosten betalen en ook zelf voor voldoende financiële middelen zorgen. Alleen voor het buitenonderhoud van monumentale kerkgebouwen betaalt de overheid een gedeeltelijke subsidie.

Om de kosten zoveel mogelijk te kunnen drukken stellen veel mensen zich als vrijwilliger voor de parochie beschikbaar.  Daarvoor zijn wij hen heel dankbaar. Maar het financiële probleem is daarmee niet opgelost.

Jaarlijks wordt het kerkbestuur geconfronteerd met hoge kosten. Denk bijvoorbeeld aan verzekeringspremies, gas en elektra, onderhoud van het interieur, loonkosten voor de priesters en enkele medewerkers en kosten voor de catechese en voor de erediensten in de basiliek. Net als in ieder gezin en in ieder bedrijf stijgen die kosten almaar verder. Daarom doet het kerkbestuur jaarlijks in het kader van de actie kerkbalans een beroep op alle parochianen om hun kerk en hun parochie financieel te steunen met een ‘kerkbijdrage’.

Sommige parochianen betalen al, soms jaren lang, een kerkbijdrage. Hen zijn wij op de eerste plaats heel dankbaar voor die steun. Wij willen hen vragen om die steun te blijven geven en om, als het kan, nog iets extra’s te doen.

Op de parochianen die tot nu toe geen kerkbijdrage betalen doen wij een beroep om vanaf nu ook mee te doen en zo de parochie te steunen onder het motto “samen sterk, wij geven voor onze kerk”.

U kunt uw parochie steunen met een kerkbijdrage door een door u te bepalen bedrag over te maken op bankrekening NL09INGB0001024275 t.n.v. kerkbestuur Sint Servaas onder vermelding van “kerkbijdrage”.

In ons bisdom is de richtlijn voor de hoogte van de kerkbijdrage: 1% van het netto gezinsinkomen. Uiteraard staat het iedereen vrij om daarvan af te wijken. Als een parochiaan gedurende 4 opeenvolgende jaren kerkbijdrage heeft betaald met een minimum van € 100,- per jaar wordt voor een huwelijk of begrafenis geen stipendium in rekening gebracht.

In de bijlage vindt u nog informatie over de belastingtechnische aspecten van de kerkbijdrage. Wellicht kunt u daar uw voordeel mee doen.

Uw financiële steun is voor de parochie onontbeerlijk en daarom durven wij erop te vertrouwen dat wij niet tevergeefs een beroep op u doen. Daarvoor bedanken wij u bij voorbaat. Samen zijn we sterk als we geven voor onze kerk. Zo kan de Basiliek van  Sint Servaas tot in lengte van jaren een centrum van katholiek geloof blijven in Maastricht.

Mocht u ons als niet-parochiaan willen steunen, uw gift of donatie is fiscaal aftrekbaar. NL86 INGB 0679510729 

Met verschuldigde hoogachting,

Kerkbestuur

 

 

Belastingtechnische aspecten van de kerkbijdrage

De parochie van Sint Servaas is een ANBI-erkende instelling, d.w.z. een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling. Het ANBI nummer van de parochie is 824102472.

Over schenkingen en bijdragen die aan de parochie worden betaald hoeft door de ANBI-status geen schenkingsbelasting te worden betaald.

Belastingtechnisch is de kerkbijdrage een gift die u soms in aftrek kunt brengen op het belastbaar inkomen als u aan de daarvoor gestelde eisen voldoet. (Dan moet de kerkbijdrage samen met andere giften meer dan 1% van het verzamelinkomen bedragen.)

U hoeft niet aan deze eisen te voldoen als er sprak is van een periodieke gift. Daarvan is sprake als u een overeenkomst met het kerkbestuur sluit  waarbij u zich verplicht om gedurende tenminste 5 jaren kerkbijdrage te betalen. De betalingsverplichting eindigt bij eerder overlijden. De hoogte van de door u betaalde kerkbijdrage speelt dan voor de aftrekbaarheid geen rol.

Als u zo’n overeenkomst om een periodieke gift te betalen wilt sluiten met het oog op de aftrekbaarheid van de kerkbijdrage zijn daarvoor drie mogelijkheden;

1.  U kunt zelf de overeenkomst downloaden van de site van de belastingdienst (https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf) en deze ingevuld inleveren bij het parochiekantoor. Na ondertekening door het kerkbestuur ontvangt u voor uw administratie een exemplaar retour.

2.  Het kerkbestuur stuurt de overeenkomst aan u toe zodat u die kunt invullen en retourneren. U kunt hierom vragen bij het parochiekantoor (tel: 043 32112082 of e-mail: parochiebureau@sintservaas.nl).

3.  U kunt telefonisch via het parochiebureau een afspraak maken om de overeenkomst in het parochiekantoor in te vullen.

 

Vragen?

Wilt u graag de parochie steunen, maar heeft u nog vragen?
Neem dan gerust contact op met de Commissie Kerkbijdragen:
Parochiebureau Sint Servaas
E: parochiebureau@sintservaas.nl